Werkwijze en algemene voorwaarden

Werkwijze

De werkwijze die ik met “Helpende Hand Bij Onderwijs” hanteer is als volgt:

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek stellen we het probleem vast. Het is raadzaam om op school kopieën van (CITO-en methode-)toetsen te vragen zodat we een helder beeld krijgen van het probleem. Heeft u handelingsplannen, hulpplannen, verslagen van onderzoeken? Neem alles mee wat het beeld van uw kind kan verhelderen. In dit gesprek maken we afspraken over regelmaat en duur van de lessen. Soms kan en hoeft een kind maar 1 keer per week en niet langer dan 30 minuten te komen. Het kan ook raadzaam zijn om 2 of zelfs 3 keer in de week te komen. Alles gaat echter in overleg, u komt nooit voor verrassingen te staan.

Diagnostisch gesprek

Na de intake ga ik met uw kind een diagnostisch gesprek voeren. Uw kind maakt een (deel van een) toets waarbij ik observeer hoe uw kind denkt en werkt. Daar wordt de werkwijze op aangepast.

Handelingsplan

Na de intake en het diagnostisch gesprek ontvangt u van mij een handelingsplan waarin wordt aangegeven:
 • wat het probleem is.
 • wat ik er aan denk te kunnen doen en hoe ik dat ga doen.
 • wat ik wil bereiken.
 • hoe lang en in welke intensiteit (aantal keren per week en hoeveel tijd per les) we zullen werken.
 • Eventueel in welk groepje dat zal zijn. (als daar sprake van is).
 • De kosten per les.
 • U ondertekent dit handelingsplan in tweevoud en krijgt er één exemplaar van mee naar huis.

Evaluatie, vorderingsgesprek en eindgesprek

Per les maak ik een korte evaluatie van wat er gedaan is die les. Deze evaluaties vormen de basis van het vorderingsgesprek dat na een aantal weken wordt ingepland. Het handelingsplan wordt afgesloten met een afsluitend gesprek. Hierin kan besloten worden om te stoppen, begeleidend door te gaan of de werkwijze te veranderen.

Overleg met de leerkracht

Soms kan het verhelderend zijn als ik contact opneem met de leerkracht van uw kind. Dit zal altijd na toestemming van u zijn.

Lesplaats

De plaats en tijd waar de bijlessen gegeven worden spreken we samen af in het intakegesprek. Dit kan bij mij thuis zijn, maar ook bij u thuis of op school. Er kunnen situaties zijn dat het beter is als de bijles op school plaatsvindt. Het is dan voor uw kind het beste om zo kort mogelijk uit de les weg te zijn. >>Lees hier meer informatie over.

Kosten

Intakegesprek           : € 5,75 per kwartier (minimaal 30 minuten). Individuele les          : € 5,75 per kwartier (minimaal 30 minuten). Evaluatiegesprek      : € 5,75 per kwartier. Eindgesprek                : € 5,75 per kwartier. Leerkrachtgesprek   : € 5,75 per kwartier. Les met 2 kinderen  : € 4,75 per kind per kwartier (minimaal 30 minuten). Les met 3 kinderen  : € 3,75 per kind per kwartier (minimaal 30 minuten). In principe zijn groepjes niet groter dan 3 kinderen, maar na overleg met alle partijen kan hiervan worden afgeweken. Reistijd en -kosten   : Minder dan 3 km.: Geen. 3 km. of meer             :  € 0,19 per kilometer + reistijd. Hierbij wordt uitgegaan van de afstanden en tijden die Google Maps geeft. Rekeningen worden aan u gemaild of meegegeven aan uw kind na de laatste les van de maand. Betaling dient te geschieden binnen 2 weken na factuurdatum.

Aanvullend onderzoek

Tijdens de lessen kan blijken dat aanvullend onderzoek verhelderend zou kunnen zijn. Ik kan u hierbij adviseren, maar de uiteindelijke beslissing om hierin actie te ondernemen ligt bij u als ouder.

Algemene voorwaarden

 • De afgesproken begeleidingstijden zijn bindend. Indien er 24 uur voor de begeleiding wordt afgezegd, kan er naar een vervangende begeleidingstijd gezocht worden. Als u binnen 24 uur voor de geplande begeleidingstijd afzegt, wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
 • Betaling geschiedt binnen 2 weken na ontvangst van de factuur. Indien noodzakelijk ontvangt u na 2 weken een betalingsherinnering. Wordt de rekening dan nog niet betaald, dan is het mogelijk dat de les stopt er wel betaald is.
 • In de schoolvakanties is er in geen begeleiding, tenzij dit anders wordt afgesproken.
 • Zowel ouders als ik kunnen de individuele begeleiding op elk moment, om welke reden dan ook, tussentijds stopzetten. Het is prettig als u een opzegtermijn van 2 weken in acht neemt. Mocht het beëindigen van de hulp mijn initiatief zijn, dan ontvangt u van mij een eindverslag waarop de reden vermeld staat waarom de lessen gestopt worden.
 • Door ondertekening van het handelingsplan verklaart u deze voorwaarden gelezen te hebben en ermee akkoord te zijn.
 • Tijdens de lessen worden geen foto-of videopnames gemaakt tenzij dit van tevoren is overlegd en door de ouder(s) schriftelijk is geaccordeerd.

Geef een reactie